Lesoteka 4

Projekti

RACE WOOD

RACE KOGO s 16.6.2017 začne izvajati nov razvojno-raziskovalni projekt - Razvoj inovativne, modularne, prefabricirane lesene stene z izboljšanimi lastnostmi gradbene fizike in razvoj senzorjev in krmilnikov za spremljanje kazalnikov bivanjskega udobja, akronim projekta – »RACE WOOD«. Projekt načrtuje nove rešitve gradnje lesenih objektov s prefabriciranimi, velikostenskimi modularnimi elementi z bistveno izboljšanimi elementi gradbene fizike in pripadajočo senzoriko spremljanja bivalnega ugodja. Uporaba lokalno dosegljivega lesa iz gorskih rastišč in izdelava specialnih 3D izolacijskih panelov iz recikliranih materialov predvideva bistveno izboljšane akustične, termomehanske in statične lastnosti lesene stene ob zagotovljeni ognjeodpornosti nad 90 minut.


Projekt rešuje ključne izzive gradnje z lesom pri akustičnih in ognjeodpornih lastnostih lesenih stavb pri čemer uporabnik konstantno nadzoruje vse merjene parametre bivalnega ugodja v stavbi. Z uvedbo RRI projekta bo gradnja z lesom postala bolj privlačna za investitorje, saj bo zagotavljala varnejšo, hitrejšo in cenejšo gradnjo, uporabnikom pa nudila nov nivo bivalnega ugodja, ki v dosedanjih lesenih objektih ni bil dosegljiv. Projektiranje, optimiranje in spremljanje proizvoda skozi celotno življensko dobo bomo opravili po najnovejši globalni tehnologiji BIM. Za učinkovitejšo diseminacijo RRI projekta bo BIM orodje omogočalo projektantom neposredno uporabo certificiranih izdelkov RRI projekta na globalni ravni.


Namen projekta je razvoj inovativne notranje lesene stene, ki bo uporabniku nudila večje bivanjsko ugodje (nižji nivo hrupa, ognjeodpornost, višji estetski nivo) in manjše stroške toplotne energije tudi preko načrtovanega senzorja in krmilnika za regulacijo bivanjskega udobja. V steni vgrajen les bo skozi celotno življenjsko dobo shranjeval ogljik, kar bo pripomoglo k zmanjševanju klimatskih sprememb. Okoljski izziv je torej v dveh smereh: izboljšava notranjega bivalnega ugodja v stavbah in uporaba naravnih materialov (les) in recikliranih materialov (toplotna in zvočna izolacija).


Rezultat RRI projekta bo k ciljem S4 prispeval s povečanim deležem visokotehnoloških intenzivnih proizvodov ter uvedbo storitev z visokim deležem znanja v izvozu. Projekt bo bistveno izboljšal način gradnje lesenih objektov in preko povečanja tržnega potenciala prodaje storitve spremljanja kazalnikov bivalnega ugodja prispeval k izvozu znanja na globalen trg.


Prijavljeni RRI projekt se neposredno navezuje na področje uporabe »Pametne zgradbe in dom z lesno verigo«, ki v okviru S4 sodi pod krovno prednostno področje »Zdravo bivalno in delovno ugodje«. To krovno prednostno področje združuje področja uporabe, ki zahtevajo sistemske rešitve, to je povezovanje procesnih tehnologij s končnimi produkti. Zahtevajo tako intenzivna vlaganja na strani raziskav in razvoja, kakor tudi intenzivno povezovanje deležnikov.


Cilj projekta je tudi izboljšati snovne poti slovenskega-lokalno dosegljivega lesa v končne proizvode z visoko dodano vrednostjo. V procesu predelave lesa (gozdna proizvodnja, primarne predela lesa in sekundarna predelava lesa v končne lesne proizvode) se zaradi tehnologije obdelave in predelave lesa ustvarjajo lesni ostanki, katere želimo v procesu povečevanja snovne učinkovitosti predelati v nove, okolju prijazne lesne proizvode. Možnost ponovne uporabe odsluženega lesa v nove proizvode podaljša skladiščenje ogljika v lesu. Podjetje načrtuje svojo poslovno priložnost tudi v ponovni uporabi in predelavi različnih materialov, ki so naravnega (guma, tekstil) ali fosilnega izvora (različni polimeri) v nove izdelke z višjo dodano vrednostjo. Podjetje z načrtovanim novim proizvodom razvoja inovativne modularne lesene stene prispeva k večji rabi lokalno dosegljivega lesa iz gorskih rastišč (uporaba obnovljivih virov surovine) in ponovni uporabi recikliranih materialov iz tekstila, gume in poliuretana (zmanjševanje ostankov / odpadkov) ter uporabi domačega znanja o termomehanskih in elektromehanskih prenosih energije.


Inovativnost RRI projekta za razvoj senzorja bivalnega ugodja se kaže predvsem v naslednjem:
- celovit pristop k vzpostavitvi senzorja bivalnega ugodja, od namestitve, do spremljanja odčitkov vrednosti in po potrebi kasnejših storitev ozaveščanja uporabnika o kritičnih vrednostih in morebitnih možnostih oz. predlogih za optimizacijo merjenih vrednosti (tako organizacijskih kot tudi investicijskih),
- inovativen grafičen prikaz odčitkov,
- možnost uporabe sistema tudi na aplikacijah na prenosnih mobilnih napravah,
- možnost nadgradnje senzorja (= opcijsko naknadno dodajanje novih meritvenih funkcionalnosti – t.i. modularnost),
- multifunkcionalnost,
- avtonomnost delovanja (predvidoma do 1 tedna),
- neposredna povezava s produktom lesene stene (merjenje ustreznosti bivalnega ugodja, hrupa, temperature, vlage, CO2, in različnih - človeku nevarnih plinov).

 

Prednost oz. novost senzorja, ki ga bomo razvijali, v primerjavi s konkurenčnimi je predvsem v tem, da bo naš produkt omogočil multifunkcionalnost in modularnost (možnost dograjevanja posameznih merilnih komponent), pri čemer bomo vse posamezne komponente, potrebne za vzpostavitev senzorja, v skupnem razvoju s posameznim dobaviteljem standardizirali tako, da bodo vse komponente med sabo združljive in bodo omogočale vzpostavitev enotnega sistema, ki bo integriral podatke iz različnih komponent in enoten prikaz različnih podatkov. Projekt RACE WOOD sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si) preko javnega razpisa »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za Gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju z organom upravljanja Javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (agencija SPIRIT). Skupna vrednost celotnega RRI projekta je 584.275,43, za katerega načrtujemo sofinanciranje v višini 193.359,00. Trajanje RRI projekta RACE WOOD je 18 mesecev in vključuje delo 8 izkušenih raziskovalcev z različnih strokovnih področij.

 

 Logotipi za BIM

 

 

RACE KOGO 2011 - 2014

Z iztekom poslovnega leta 2014 smo uspešno zaključili številne razvojne aktivnosti, ki smo si jih zadali ob ustanovitvi podjetja leta 2011 in s tem v celoti izpolnili kazalnike uspešnosti, ki jih spremlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Prijava RACE KOGA na razpis »Razvojni centri slovenskega gospodarstva«, ki ga je pripravilo MGRT v letu 2010, se je s tem pokazalo kot izjemno pomemben člen pri prenosu znanja med raziskavami in razvojem ter njenim neposrednim vplivom na gospodarstvo Koroške regije.

Razvojna nit RACE KOGA je razvoj gozdno-lesne proizvodne verige v različnih fazah predelave. Posamezni razvojni rezultati RACE KOGA, ki smiselno nadgrajujejo proizvodnjo verigo so predstavljeni v poenostavljeni shemi glavnih razvojnih aktivnosti RACE KOGA:

 

gg

 

Podprojekt 1

1. Študije, raziskave in razvoj novih produktov, nastalih z novo tehnologijo izdelave končnih elementov za montažno gradnjo večnadstropnih objektov

2. Projekt razvoja in optimizacija žagarskih kapacitet s pripravo lesa

3. Linija sortiranja in razvrščanja lesnih sortimentov

4. Projekt usposabljanja, distribucije, logistike in montaže novih proizvodov

5. Projekt trženja novih proizvodov in lesnih ostankov pri uvajanju izdelave lesnih nosilnih elementov s tehnologijo križnega spajanja

 

Rezultati projekta:
• Znatno izboljšana dimenzijska stabilnost in vidna izvedba sten MHM
• Nov produkt »Masivna panelna brunarica in panelne masivne stene«
• Nov produkt »Lesoteka modular«
• Novi kompleksni sistemi sten
• Nova in znatno izboljšana znanja s področja energetske rabe lesnih ostankov z namenom varovanja okolja in trajnostne rabe novih in znatno izboljšanih produktov
• Študije optimalizacije proizvodnje v žagarstvu

 

podprojekt1

 

Registrirane pravice intelektualne lastnine:
• Blagovne znamke

- Lesoteka modular
- Masivne lesene hiše
• Modeli
- Vrtna hiša ASIM
- DUSA 80
- DUSA 100
- Lesoteka 36
- Modular 36
- Modularne stene
- Modularna oblika hiše »Hiša raste z družino«
- Panelna brunarica

 

Nova podjetja / spin-off
• Lesoteka hiše d.o.o.
• Lesoteka GL d.o.o.
• Lesoteka projektiva d.o.o.
• Lesoteka inženiring d.o.o.
• Lesoplan d.o.o.
• Lesoteka modular d.o.o.

 

Podprojekt 2

1. Raziskave in razvoj novih produktov izolacij iz reciklatnih materialov

 

podprojekt2

 

Rezultati projekta:
• Specialni 3D izolacijski produkti
• Nove izolacije iz recikliranih materialov

 

Registrirane pravice intelektualne lastnine:
• Patenti
- Postopek izdelave izolacije iz kompozitnih materialov z dodatkom utekočinjenega lesa
- Postopek izdelave 3D izolacije iz kompozitnih materialov


Nova podjetja / spin-off
• Kopur Soins d.o.o.

 

Podprojekt 3

1. Študije in razvoj sušilne komore ter delov za sušenje lepljencev in ostalega lesa
2. Raziskave in razvoj traktorskih nadgradenj in priključkov

 

podprojekt3

 

Rezultati projekta:
• Tehnična zasnova sušilnic
• Tehnološka zasnova posameznih elementov traktorskih nadgradenj (V plug, , klešče za rampalno desko, škripce za izvlek hlodov, jeklena vrvenica za zaščito traktorske kabine)

Registrirane pravice intelektualne lastnine:
• Blagovne znamke
- ADTEH
• Modeli
- V plug

 

Nova podjetja / spin-off
• ADTEH d.o.o.

 

Podprojekt 4

1. Posodobitev prodajnih in tehnoloških procesov stavbnega pohištva in polproizvodov

2. Razvoj novega stavbnega pohištva in polproizvodov ter uporaba novih materialov

podprojekt4

 

Rezultati projekta:
• Toplotno izboljšani profili
• Lahke masivne plošče LMP
• Razvoj novega stavbnega pohištva LUX PLATO linija
• Mobilna aplikacija

 

Registrirane pravice intelektualne lastnine:
• Blagovne znamke
- Ligna LMP
- Lux plato
• Modeli
- Les-alu vrata
- Vrata s stranskim steklom
- Vrata s steklenimi kvadrati
- Varnostna vrata
- Lepljenec z integrirano letvico

 

Nova podjetja / spin-off
• Ligna LMP d.o.o.
• GAS app d.o.o.
• G PLATO d.o.o.

 

Podprojekt 5

1. Študija ekološke proizvodnje, snovne izrabe odpadkov in okoljsko naprednih izdelkov

 

Rezultati projekta:
• Razvojne študije zmanjšanja vplivov na okolje razvojnih produktov RACE KOGO

 

Podprojekt 6

1. Študija razvoja novih produktov in biomase

 

Rezultati projekta:
• Razvojne študije snovne in energetske izrabe odpadkov

 

Podprojekt 7

1. Projektantski razvoj lesenih konstrukcij z integracijo aktivnih in pasivnih elementov za izkoriščanje sončne energije

2. Razvoj računalniško podprtega orodja za prezentacijo razvitih elementov v komercialne namene

 

podprojekt7

 

 

Rezultati projekta:
• Projektantskega razvoja lesenih konstrukcij z integracijo elementov za izkoriščanje energije
• Spletna aplikacija, ki na enostaven način prikazuje uporabo obnovljivih virov na primeru enostanovanjske hiše.

 

Podprojekt 8

1. Računalniško podprto okolje za podporo in izračune učinkovite rabe energije pri načrtovanju in v življenjskem ciklu stavb

 

Rezultati projekta:
• Spletna aplikacija Energija-rr.si za načrtovanje in potrebe merjenja učinkovite rabe energije v objektih z informacijsko - tehnološkimi razvojnimi rešitvami.

 

Registrirane pravice intelektualne lastnine:
• Blagovne znamke
- EU:IMS

 

Podprojekt 9

1. Razvoj nadzorne elektronike

 

Rezultati projekta:
• Krmilnik za električni skuter

 

krmilnik

 

•Krmilnik za električni avto

 

krmilnik1

 

•BMS krmilnik

 

krmilnik2

 

Registrirane pravice intelektualne lastnine:
• Patenti
- Senzor navora za sredinski pogon električnega kolesa

 

Podprojekt 10

1. Razvoj računalniško vodene naprave za prevzem in sortiranje elementov

 

podprojekt10

 

Rezultati projekta:
• Sortirnik knjig
• Nadzorni sistem predsortiranja elementov in programska oprema za sortiranje razreza
• Računalniško vodena naprava za prevzem in sortiranje elementov

 

Podprojekt 11

1. Razvoj novih kovinskih materialov

 

Rezultati projekta:
• Novi vezni elementi s poudarkom na estetiki in funkcionalnosti
• Termomehanska obdelava

 

Podprojekt 12

1. Zagotovitev opreme za laboratorij za karakterizacijo materialov

 

podprojekt12

 

Rezultati projekta:
• Sinteza nanokristalinične celuloze
• Nova poliuretanska pena z reciklatnimi polnili v tubi

 

Razvojni center koroškega gospodarstva … v številkah

- 21 prijav zaščite intelektualne lastnine (modeli, patenti in blagovne znamke),
- 11 novih „Spin-off“ podjetij,
- 25 novih delovnih mest